5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Zákony za SMS - Zákon on-line po zaslání SMS
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku,

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 2/2017 Sb. rozeslána 13. ledna 2017

9/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

8/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

rs2/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.

čá. 1/2017 Sb. rozeslána 9. ledna 2017

7/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

6/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 2/1969 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

5/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

4/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

3/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

2/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1/2017 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

rs1/2017 Sb.

Účinnost od: 9. ledna 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

čá. 186/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016

466/2016 Sb.

Účinnost od: 30. prosince 2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

465/2016 Sb.

Účinnost od: 14. ledna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

464/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

463/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

rs186/2016 Sb.

Účinnost od: 30. prosince 2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb.

čá. 185/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016

462/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

461/2016 Sb.

Účinnost od: 1. února 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

460/2016 Sb.

Účinnost od: 28. února 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

459/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

458/2016 Sb.

Účinnost od: 14. ledna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

čá. 184/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016

457/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Zavřít