5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 21 700 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Zákony za SMS - Zákon on-line po zaslání SMS
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku,

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 124/2016 Sb. rozeslána 29. září 2016

318/2016 Sb.

Účinnost od: 17. října 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

317/2016 Sb.

Účinnost od: 17. října 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

316/2016 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2016 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 123/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016

315/2016 Sb.

Účinnost od: 26. září 2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

314/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016
Provádí zákon: 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství, 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

čá. 122/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016

311/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

čá. 121/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016

309/2016 Sb.

Účinnost od: 11. října 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

čá. 120/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016

308/2016 Sb.

Účinnost od: 28. září 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 119/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016

307/2016 Sb.

Účinnost od: 23. září 2016
Provádí zákon: 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví

Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

306/2016 Sb.

Účinnost od: 23. září 2016
Provádí zákon: 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

305/2016 Sb.

Účinnost od: 23. září 2016
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance, 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví

Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

čá. 118/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016

304/2016 Sb.

Účinnost od: 23. září 2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 117/2016 Sb. rozeslána 21. září 2016

303/2016 Sb.

Účinnost od: 21. září 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

302/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

301/2016 Sb.

Účinnost od: 6. října 2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

300/2016 Sb.

Účinnost od: 6. října 2016 s výjimkou

Zákon o centrální evidenci účtů

čá. 116/2016 Sb. rozeslána 21. září 2016

299/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 115/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016

298/2016 Sb.

Účinnost od: 19. září 2016 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

297/2016 Sb.

Účinnost od: 19. září 2016

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

čá. 114/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016

296/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

295/2016 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

čá. 113/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016

294/2016 Sb.

Účinnost od: 19. října 2016
Provádí zákon: 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

293/2016 Sb.

Účinnost od: 19. října 2016 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Zavřít