5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Zákony za SMS - Zákon on-line po zaslání SMS
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku,

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 15/2017 Sb. rozeslána 20. února 2017

45/2017 Sb.

Účinnost od: 20. února 2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %

44/2017 Sb.

Účinnost od: 7. března 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

43/2017 Sb.

Účinnost od: 7. března 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

42/2017 Sb.

Účinnost od: 7. března 2017 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

čá. 14/2017 Sb. rozeslána 17. února 2017

41/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017
Provádí zákon: 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

čá. 13/2017 Sb. rozeslána 15. února 2017

40/2017 Sb.

Účinnost od: 15. února 2017 s výjimkou

Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

čá. 12/2017 Sb. rozeslána 14. února 2017

39/2017 Sb.

Účinnost od: 14. února 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

38/2017 Sb.

Účinnost od: 1. března 2017
Provádí zákon: 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

37/2017 Sb.

Účinnost od: 1. března 2017
Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

36/2017 Sb.

Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

čá. 11/2017 Sb. rozeslána 14. února 2017

35/2017 Sb.

Účinnost od: 14. února 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

34/2017 Sb.

Účinnost od: 14. února 2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

33/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

čá. 10/2017 Sb. rozeslána 9. února 2017

32/2017 Sb.

Účinnost od: 9. února 2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %

31/2017 Sb.

Účinnost od: 9. února 2017

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %

30/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017
Provádí zákon: 300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů

Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

29/2017 Sb.

Účinnost od: 1. března 2017
Provádí zákon: 44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Vyhláška o báňsko-technické evidenci

čá. 9/2017 Sb. rozeslána 7. února 2017

28/2017 Sb.

Účinnost od: 7. února 2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

27/2017 Sb.

Účinnost od: 7. února 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

čá. 8/2017 Sb. rozeslána 6. února 2017

26/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

25/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

24/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

23/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zavřít