5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 21 700 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Zákony za SMS - Zákon on-line po zaslání SMS
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku,

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 93/2016 Sb. rozeslána 27. července 2016

239/2016 Sb.

Účinnost od: 27. července 2016

Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

238/2016 Sb.

Účinnost od: 27. července 2016

Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

čá. 92/2016 Sb. rozeslána 27. července 2016

237/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

236/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

235/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 91/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016

234/2016 Sb.

Účinnost od: 22. července 2016

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

233/2016 Sb.

Účinnost od: 22. července 2016

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád

232/2016 Sb.

Účinnost od: 6. srpna 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

čá. 90/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016

231/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016
Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

230/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 89/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016

229/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 88/2016 Sb. rozeslána 21. července 2016

228/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
Provádí zákon: 191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

227/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016
Provádí zákon: 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů

Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

226/2016 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

225/2016 Sb.

Účinnost od: 21. července 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

224/2016 Sb.

Účinnost od: 21. července 2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

čá. 87/2016 Sb. rozeslána 20. července 2016

223/2016 Sb.

Účinnost od: 1. října 2016

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

222/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

čá. 86/2016 Sb. rozeslána 19. července 2016

221/2016 Sb.

Účinnost od: 3. srpna 2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016

220/2016 Sb.

Účinnost od: 3. srpna 2016
Provádí zákon: 45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

čá. 85/2016 Sb. rozeslána 18. července 2016

219/2016 Sb.

Účinnost od: 19. července 2016
Provádí zákon: 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

čá. 84/2016 Sb. rozeslána 15. července 2016

218/2016 Sb.

Účinnost od: 1. září 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

217/2016 Sb.

Účinnost od: 30. července 2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

čá. 83/2016 Sb. rozeslána 13. července 2016

216/2016 Sb.

Účinnost od: 15. července 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

215/2016 Sb.

Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Zavřít