35/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 14. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


35

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2017,
kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů
a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování


        Vláda nařizuje podle § 117 odst. 4 a § 131 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:


§ 1

Sazba jednorázového poplatku


        (1)  Sazba jednorázového poplatku činí

a)   145 000 Kč pro radioaktivní odpad ve formě standardní ukládací jednotky splňující limity a podmínky pro nakládání s radioaktivním odpadem schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, nebo

b)   174 000 Kč pro radioaktivní odpad jiný než uvedený v písmenu a).

        (2)  Sazba jednorázového poplatku podle odstavce  1 se počínaje dnem 1. ledna 2018 zvyšuje každý kalendářní rok o 2 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu, nejvýše však do 200 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce  1 písm. a), nebo do 300 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce  1 písm. b); sazba se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 2

Výše příspěvků z jaderného účtu a pravidla jejich poskytování


        (1)  Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech (dále jen „průzkumné území“), činí 600 000 Kč ročně, a dále 0,40 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno. Tento příspěvek převede Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „Správa“) obci poprvé do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území a následně vždy v prvním pololetí kalendářního roku.

        (2)  Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech (dále jen „chráněné území“), činí 600 000 Kč ročně, a dále 0,60 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce, na němž je chráněné území stanoveno. Tento příspěvek převede Správa obci poprvé do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení chráněného území a následně vždy v prvním pololetí kalendářního roku.

        (3)  Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec, na jejímž katastrálním území je povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu, činí 4 000 000 Kč ročně. Tento příspěvek převede Správa obci v prvním pololetí daného kalendářního roku. Dále tato obec obdrží příspěvek ve výši 10 000 Kč za každý m3 uloženého radioaktivního odpadu v daném kalendářním roce. Tento příspěvek převede Správa obci v prvním pololetí následujícího kalendářního roku.

        (4)  Obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno chráněné území, převede Správa jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši 50 000 000 Kč do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení chráněného území.

        (5)  Plocha průzkumného území nebo chráněného území, která je podkladem pro výpočet výše příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, se vypočte podle vymezení daného průzkumného území nebo chráněného území v rozhodnutí, jímž bylo toto území stanoveno.

        (6)  Příspěvek podle odstavce  1 nebo 2 náleží obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území nebo chráněné území, pouze po dobu platnosti příslušného rozhodnutí o stanovení průzkumného území nebo chráněného území.


§ 3
Přechodné ustanovení

        Obci, na jejímž katastrálním území je ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení stanoveno chráněné území, převede Správa jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši 50 000 000 Kč do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 4
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.


Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít