Aktualizovaná znění zákonů - ročník 2002

CitaceTitulAZVe zněníÚčinný od
590/2002 Sb.    Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla  -    367/2005 Sb.   01.11.2005
587/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky  -    462/2003 Sb.   01.01.2004
579/2002 Sb.    Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003  -    252/2003 Sb.   06.08.2003
575/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  -    237/2004 Sb.   01.05.2004
574/2002 Sb.    Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002  -    532/2006 Sb.   07.12.2006
571/2002 Sb.    Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  -    164/2003 Sb.   01.07.2003
564/2002 Sb.    Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy   451/2012 Sb.   01.01.2013
558/2002 Sb.    Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí  -    rs199/2002 Sb.   31.12.2002
554/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění  -    363/2010 Sb.   01.01.2011
553/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti   373/2009 Sb.   19.11.2009
545/2002 Sb.    Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav  -    122/2007 Sb.   01.07.2007
541/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů  -    469/2005 Sb.   01.01.2006
540/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)   76/2007 Sb.   13.04.2007
534/2002 Sb.    Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)  -    307/2003 Sb.   24.09.2003
521/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)  -    201/2012 Sb.   01.09.2012
518/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.  -    329/2011 Sb.   01.01.2012
517/2002 Sb.    Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony   110/2007 Sb.   01.06.2007
516/2002 Sb.    Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA  -    399/2003 Sb.   27.11.2003
512/2002 Sb.    Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků   44/2012 Sb.   01.03.2012
506/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky  -    478/2003 Sb.   01.01.2004
505/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu   472/2008 Sb.   01.01.2009
504/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví   294/2014 Sb.   01.01.2015
503/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny   470/2013 Sb.   01.01.2014
502/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami   469/2013 Sb.   01.01.2014
501/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi   468/2013 Sb.   01.01.2014
500/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví   293/2014 Sb.   01.01.2015
493/2002 Sb.    Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice  -    254/2007 Sb.   01.12.2007
486/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence  -    404/2003 Sb.   01.12.2003
474/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona  -    74/2013 Sb.   01.05.2013
471/2002 Sb.    Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)  -    593/2004 Sb.   01.01.2005
469/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě   138/2009 Sb.   01.07.2009
465/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách  -    257/2003 Sb.   01.09.2003
463/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků   570/2004 Sb.   01.01.2005
462/2002 Sb.    Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů   83/2008 Sb.   11.03.2008
461/2002 Sb.    Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji  -    83/2008 Sb.   11.03.2008
454/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání  -    413/2009 Sb.   01.12.2009
437/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)  -    422/2008 Sb.   08.12.2008
425/2002 Sb.    Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003  -    355/2005 Sb.   15.09.2005
420/2002 Sb.    Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění  -    189/2006 Sb.   01.01.2009
416/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování   461/2011 Sb.   31.12.2011
410/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně  -    217/2003 Sb.   01.08.2003
396/2002 Sb.    Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002   324/2009 Sb.   21.09.2009
395/2002 Sb.    Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení  -    237/2006 Sb.   31.05.2006
394/2002 Sb.    Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002   236/2006 Sb.   31.05.2006
388/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností   451/2012 Sb.   01.01.2013
384/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních   334/2010 Sb.   03.12.2010
381/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002  -    rs135/2002 Sb.   17.08.2002
377/2002 Sb.    Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002   rs135/2002 Sb.   17.08.2002
376/2002 Sb.    Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002   387/2002 Sb.   21.08.2002
373/2002 Sb.    Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002  -    385/2002 Sb.   21.08.2002
371/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů  -    632/2004 Sb.   01.01.2005
356/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování   570/2006 Sb.   22.12.2006
355/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu  -    509/2005 Sb.   01.01.2006
354/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu  -    206/2006 Sb.   01.07.2006
351/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí  -    417/2003 Sb.   10.12.2003
350/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší   429/2005 Sb.   01.11.2005
345/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu   120/2015 Sb.   01.06.2015
Zavřít