Sbírka předpisů 1992

čá. 133/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

133/1992/3 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

133/1992/2 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991

133/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993

648/1992 Sb.

Účinnost od: 18. března 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů

647/1992 Sb.

Účinnost od: 28. listopadu 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

646/1992 Sb.

Účinnost od: 26. října 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

645/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákoníku práce a k zákonu o mzde

čá. 132/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

132/1992/1 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

644/1992 Sb.

Účinnost od: 28.10.1992    Zrušeno: 19.7.1997

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě

643/1992 Sb.

Účinnost od: 9. června 1992

Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

642/1992 Sb.

Účinnost od: 8. května 1992

Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodě a paltbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991

čá. 131/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

641/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

640/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov

639/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z prímov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie

638/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

637/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

636/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

čá. 130/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

130/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

635/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům

634/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon o ochraně spotřebitele

633/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.

632/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

čá. 129/1992 Sb. rozeslána 28. prosince 1992

129/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států

631/1992 Sb.

Účinnost od: 29. září 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě

630/1992 Sb.

Účinnost od: 12. září 1991    Zrušeno: 1.5.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické Republiky

629/1992 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno: 9.10.2005

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích

628/1992 Sb.

Účinnost od: 26. března 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmliúvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách

627/1992 Sb.

Účinnost od: 26. března 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské Úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)

626/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů

625/1992 Sb.

Účinnost od: 28. prosince 1992

Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy

624/1992 Sb.

Účinnost od: 28. prosince 1992

Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

čá. 128/1992 Sb. rozeslána 18. prosince 1992

128/1992/3 Sb.

Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno: 30.4.1993

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993

128/1992/2 Sb.

Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

128/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách

623/1992 Sb.

Účinnost od: 21. srpna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Socialistické Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách

622/1992 Sb.

Účinnost od: 27. dubna 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)

621/1992 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

620/1992 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora

619/1992 Sb.

Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno: 21.1.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.

čá. 127/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

618/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.1992

Celní zákon

čá. 126/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

617/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

616/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno: 1.7.2005

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru

615/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.1996

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy

čá. 125/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992

614/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno: 14.8.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky,kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší

613/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

612/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.7.2001

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví

611/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.11.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.

610/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1994

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

čá. 124/1992 Sb. rozeslána 30. prosince 1992

609/1992 Sb.

Účinnost od: 27. dubna 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznání univerzitní kvalifikace (č.32)

608/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

607/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

606/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi

605/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidence odpadov

čá. 123/1992 Sb. rozeslána 29. prosince 1992

123/1992/2 Sb.

Účinnost od: 29. prosince 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

123/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

604/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 15.8.2002

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost

603/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník

čá. 122/1992 Sb. rozeslána 28. prosince 1992

122/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách

602/1992 Sb.

Účinnost od: 23. dubna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě

601/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství

600/1992 Sb.

Účinnost od: 28.12.1992    Zrušeno: 1.7.1996

Zákon o cenných papírech

599/1992 Sb.

Účinnost od: 28. prosince 1992

Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv

čá. 121/1992 Sb. rozeslána 23. prosince 1992

598/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.

597/1992 Sb.

Účinnost od: 23. prosince 1992

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře

596/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.8.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

595/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.8.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních

čá. 120/1992 Sb. rozeslána 22. prosince 1992

594/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike

čá. 119/1992 Sb. rozeslána 21. prosince 1992

119/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

593/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

592/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

591/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon České národní rady o cenných papírech

čá. 118/1992 Sb. rozeslána 17. prosince 1992

590/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

589/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

čá. 117/1992 Sb. rozeslána 17. prosince 1992

588/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.5.2004

Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty

587/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2004

Zákon České národní rady o spotřebních daních

586/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon o daních z příjmů

čá. 116/1992 Sb. rozeslána 15. prosince 1992

116/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

585/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

584/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

583/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

582/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 23.9.1999

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

581/1992 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky

580/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

čá. 115/1992 Sb. rozeslána 16. prosince 1992

579/1992 Sb.

Účinnost od: 22. srpna 1989

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

578/1992 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

577/1992 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti

576/1992 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 8.2.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

575/1992 Sb.

Účinnost od: 19. září 1992    Zrušeno: 18.11.2009

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o popdpoře vzájemné ochraně investic

574/1992 Sb.

Účinnost od: 13. února 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic

573/1992 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic

572/1992 Sb.

Účinnost od: 28. května 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

čá. 114/1992 Sb. rozeslána 14. prosince 1992

114/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14. prosince 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

571/1992 Sb.

Účinnost od: 6. října 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou

570/1992 Sb.

Účinnost od: 17. října 1992    Zrušeno: 30.6.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska

569/1992 Sb.

Účinnost od: 1. října 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

čá. 113/1992 Sb. rozeslána 11. prosince 1992

113/1992/1 Sb.

Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno: 1.6.1997

Redakční sdělení o opravě chyb

568/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

567/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

566/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska

565/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách

564/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda

563/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity

562/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.

561/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo

čá. 112/1992 Sb. rozeslána 10. prosince 1992

112/1992/5 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

112/1992/4 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

112/1992/3 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách

112/1992/2 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony

112/1992/1 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

560/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokutátorov, vyšetřovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike

559/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným

558/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti

557/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 2.5.1996

Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

556/1992 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

555/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

čá. 111/1992 Sb. rozeslána 9. prosince 1992

111/1992/1 Sb.

Účinnost od: 9. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Redakční sdělení

554/1992 Sb.

Účinnost od: 30.07.1991    Zrušeno: 17.3.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

553/1992 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob

552/1992 Sb.

Účinnost od: 15. července 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu

551/1992 Sb.

Účinnost od: 15. července 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení

550/1992 Sb.

Účinnost od: 14. července 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcec trestních

549/1992 Sb.

Účinnost od: 14. července 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání

čá. 110/1992 Sb. rozeslána 8. prosince 1992

548/1992 Sb.

Účinnost od: 8. prosince 1992

Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky

547/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1996

Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993

546/1992 Sb.

Účinnost od: 8. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.2013

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

545/1992 Sb.

Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.2000

Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky

544/1992 Sb.

Účinnost od: 8. prosince 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

543/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby

542/1992 Sb.

Účinnost od: 8. prosince 1992

Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky

541/1992 Sb.

Účinnost od: 8. prosince 1992

Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku

čá. 109/1992 Sb. rozeslána 7. prosince 1992

109/1992/1 Sb.

Účinnost od: 7. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov

540/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno: 1.1.2004

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

539/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

čá. 108/1992 Sb. rozeslána 3. prosince 1992

108/1992/1 Sb.

Účinnost od: 3. prosince 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování

538/1992 Sb.

Účinnost od: 3. června 1992    Zrušeno: 30.9.1998

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou české a slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci

537/1992 Sb.

Účinnost od: 22. července 1992    Zrušeno: 28.5.2002

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů z majetku

536/1992 Sb.

Účinnost od: 19. září 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti

535/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992    Zrušeno: 1.4.1998

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

534/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1995

Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

533/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992    Zrušeno: 18.12.1992

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.

532/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

531/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992

čá. 107/1992 Sb. rozeslána 27. listopadu 1992

107/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27. listopadu 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992

530/1992 Sb.

Účinnost od: 6. srpna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic

529/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984

čá. 106/1992 Sb. rozeslána 24. listopadu 1992

106/1992/1 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

528/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 30.4.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitřní plavbě

527/1992 Sb.

Účinnost od: 24.11.1992    Zrušeno: 30.7.1994

Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky

čá. 105/1992 Sb. rozeslána 20. listopadu 1992

105/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Redakční sdělení o opravě chyby

526/1992 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 1992    Zrušeno: 13.1.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách

525/1992 Sb.

Účinnost od: 20.11.1992    Zrušeno: 5.6.1996

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

524/1992 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky

523/1992 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 1992

Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

522/1992 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno: 1.1.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.

čá. 104/1992 Sb. rozeslána 13. listopadu 1992

104/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15. září 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

521/1992 Sb.

Účinnost od: 14. září 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci

520/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.12.2000

Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

519/1992 Sb.

Účinnost od: 13.11.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

518/1992 Sb.

Účinnost od: 13.12.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

517/1992 Sb.

Účinnost od: 15. listopadu 1992

Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři

516/1992 Sb.

Účinnost od: 13. listopadu 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně o doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice

515/1992 Sb.

Účinnost od: 13. listopadu 1992

Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí shodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

čá. 103/1992 Sb. rozeslána 19. listopadu 1992

103/1992/1 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 1992    Zrušeno: 1.10.1995

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví

514/1992 Sb.

Účinnost od: 30.11.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

513/1992 Sb.

Účinnost od: 19.11.1992    Zrušeno: 1.1.1998

Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady

512/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.7.2002

Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 102/1992 Sb. rozeslána 16. listopadu 1992

511/1992 Sb.

Účinnost od: 16.11.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

čá. 101/1992 Sb. rozeslána 30. října 1992

510/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov

509/1992 Sb.

Účinnost od: 26. června 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

508/1992 Sb.

Účinnost od: 20. května 1992    Zrušeno: 1.5.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael

507/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich

506/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

505/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 27.2.1997

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

504/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

503/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

čá. 100/1992 Sb. rozeslána 12. listopadu 1992

100/1992/1 Sb.

Účinnost od: 12. listopadu 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

502/1992 Sb.

Účinnost od: 15. října 1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou Republikou

501/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.9.1993

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 99/1992 Sb. rozeslána 6. listopadu 1992

500/1992 Sb.

Účinnost od: 20. září 1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

čá. 98/1992 Sb. rozeslána 29. října 1992

499/1992 Sb.

Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno: 1.1.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

498/1992 Sb.

Účinnost od: 29. října 1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

497/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

496/1992 Sb.

Účinnost od: 29. října 1992

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

495/1992 Sb.

Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno: 1.7.2001

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

494/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

493/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony

čá. 97/1992 Sb. rozeslána 27. října 1992

97/1992/4 Sb.

Účinnost od: 27. října 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

97/1992/3 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno: 1.2.1993

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

97/1992/2 Sb.

Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

97/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27. října 1992

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

492/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.

491/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

490/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

489/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky

488/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

487/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy

čá. 96/1992 Sb. rozeslána 26. října 1992

96/1992/2 Sb.

Účinnost od: 21. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

96/1992/1 Sb.

Účinnost od: 26. října 1992

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

486/1992 Sb.

Účinnost od: 28. května 1992    Zrušeno: 1.1.2005

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě

485/1992 Sb.

Účinnost od: 12.05.1992    Zrušeno: 10.9.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

484/1992 Sb.

Účinnost od: 26. října 1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu

483/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase

482/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii

481/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

480/1992 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno: 1.12.1999

Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu

479/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.

478/1992 Sb.

Účinnost od: 26. října 1992

Zákon o užitných vzorech

čá. 95/1992 Sb. rozeslána 22. října 1992

95/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

477/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992

Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

476/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

475/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu

474/1992 Sb.

Účinnost od: 31. října 1992

Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

473/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.

472/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992    Zrušeno: 11.8.2000

Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství

471/1992 Sb.

Účinnost od: 22. října 1992

Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání

čá. 94/1992 Sb. rozeslána 15. října 1992

94/1992/4 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami

94/1992/3 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 7.2.1994

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami

94/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 1.10.1995

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

94/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992

470/1992 Sb.

Účinnost od: 30. prosince 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

469/1992 Sb.

Účinnost od: 30. prosince 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera

468/1992 Sb.

Účinnost od: 30. prosince 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu

467/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 1.4.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu

466/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 1.1.1998

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

465/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 11.3.1996

Zákon České národní rady o sídle České národní rady

čá. 93/1992 Sb. rozeslána 15. října 1992

93/1992/3 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku

93/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

93/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

464/1992 Sb.

Účinnost od: 20. května 1992    Zrušeno: 1.5.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

463/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 1.8.1993

Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs

462/1992 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 1992    Zrušeno: 1.7.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

461/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 92/1992 Sb. rozeslána 1. října 1992

460/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústava Slovenskej republiky

čá. 91/1992 Sb. rozeslána 5. října 1992

459/1992 Sb.

Účinnost od: 5. října 1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

458/1992 Sb.

Účinnost od: 20. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.2002

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

457/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.10.1995

Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 90/1992 Sb. rozeslána 25. září 1992

90/1992/3 Sb.

Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno: 25.9.1992

Redakční sdělení o opravě chyby

90/1992/2 Sb.

Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se mění opatření Státní banky československé č. 8 o kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 o pravidlech likvidity bank a č. 10 o úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992

90/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí

456/1992 Sb.

Účinnost od: 19.06.1992    Zrušeno: 13.9.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

455/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program

454/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Účinnost do: 31.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu

453/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.

452/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno: 1.4.2000

Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 89/1992 Sb. rozeslána 28. září 1992

451/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.1995

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

450/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno: 1.10.2004

Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 88/1992 Sb. rozeslána 18. září 1992

88/1992/6 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

88/1992/5 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

88/1992/4 Sb.

Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

88/1992/3 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům

88/1992/2 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů

88/1992/1 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 29.6.1993

Opatření Státní banky československé, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu

449/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

448/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

447/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

446/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

445/1992 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 26.3.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

444/1992 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno: 12.11.2000

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

443/1992 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992

Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

442/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

441/1992 Sb.

Účinnost od: 18. září 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb.,kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

čá. 87/1992 Sb. rozeslána 14. září 1992

440/1992 Sb.

Účinnost od: 20. prosince 1991

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

439/1992 Sb.

Účinnost od: 20. prosince 1991

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)

čá. 86/1992 Sb. rozeslána 7. září 1992

86/1992/8 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 1.8.2005

Redakční sdělení o opravě chyb

86/1992/7 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 1.1.1996

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice

86/1992/6 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně

86/1992/5 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.

86/1992/4 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.

86/1992/3 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

86/1992/2 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

86/1992/1 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

438/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

437/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 8.4.1998

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

436/1992 Sb.

Účinnost od: 25.05.1992    Zrušeno: 17.3.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

435/1992 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

434/1992 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 1.4.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě

433/1992 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 1.2.2004

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu

432/1992 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 17.2.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže

431/1992 Sb.

Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno: 1.9.2003

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

430/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

čá. 85/1992 Sb. rozeslána 31. srpna 1992

429/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 9.12.1992

Oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

428/1992 Sb.

Účinnost od: 31.08.1992    Zrušeno: 1.7.2002

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby

427/1992 Sb.

Účinnost od: 31.08.1992    Zrušeno: 1.4.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

426/1992 Sb.

Účinnost od: 15.09.1992    Zrušeno: 1.4.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

425/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 84/1992 Sb. rozeslána 28. srpna 1992

84/1992/7 Sb.

Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

čá. 83/1992 Sb. rozeslána 21. srpna 1992

83/1992/3 Sb.

Účinnost od: 21. srpna 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

83/1992/1 Sb.

Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno: 1.8.1998

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

424/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovněprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

423/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO

422/1992 Sb.

Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno: 1.1.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., O úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

421/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky

420/1992 Sb.

Účinnost od: 8. dubna 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států

419/1992 Sb.

Účinnost od: 25. října 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku

418/1992 Sb.

Účinnost od: 02.08.1991    Zrušeno: 5.1.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

417/1992 Sb.

Účinnost od: 02.08.1991    Zrušeno: 22.9.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

416/1992 Sb.

Účinnost od: 4. května 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci

415/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov

414/1992 Sb.

Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno: 1.1.2000

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ

413/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 1.3.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

412/1992 Sb.

Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno: 20.6.2001

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologickké práce

411/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

410/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 82/1992 Sb. rozeslána 14. srpna 1992

82/1992/8 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

82/1992/7 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

82/1992/6 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

82/1992/5 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě vodpadovém hospodářství

82/1992/4 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

82/1992/3 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

82/1992/2 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

82/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

409/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách

408/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy

407/1992 Sb.

Účinnost od: 15.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia

406/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov

405/1992 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

404/1992 Sb.

Účinnost od: 14. srpna 1992

Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

403/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 81/1992 Sb. rozeslána 24. července 1992

402/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992    Zrušeno: 1.1.1995

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení

401/1992 Sb.

Účinnost od: 03.08.1991    Zrušeno: 23.9.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

400/1992 Sb.

Účinnost od: 24.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení

399/1992 Sb.

Účinnost od: 24. července 1992    Zrušeno: 1.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

398/1992 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 1992    Zrušeno: 1.1.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.

397/1992 Sb.

Účinnost od: 24. července 1992    Zrušeno: 1.1.2009

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

396/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 80/1992 Sb. rozeslána 13. srpna 1992

80/1992/1 Sb.

Účinnost od: 13. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady

395/1992 Sb.

Účinnost od: 13. srpna 1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.

394/1992 Sb.

Účinnost od: 13.08.1992    Zrušeno: 1.1.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.

393/1992 Sb.

Účinnost od: 13. srpna 1992    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů

čá. 79/1992 Sb. rozeslána 13. srpna 1992

392/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 1.4.1994

Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 78/1992 Sb. rozeslána 12. srpna 1992

391/1992 Sb.

Účinnost od: 12. srpna 1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.

390/1992 Sb.

Účinnost od: 12. srpna 1992    Zrušeno: 19.7.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

389/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992

Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy

388/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992

Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci

387/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

čá. 77/1992 Sb. rozeslána 31. července 1992

386/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

385/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie

384/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie

383/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode

382/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov

381/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami

380/1992 Sb.

Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)

379/1992 Sb.

Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýiva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)

čá. 76/1992 Sb. rozeslána 17. července 1992

378/1992 Sb.

Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno: 1.1.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

377/1992 Sb.

Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno: 1.7.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

376/1992 Sb.

Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno: 1.7.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

375/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové

čá. 75/1992 Sb. rozeslána 15. července 1992

374/1992 Sb.

Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno: 22.6.2000

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

373/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

372/1992 Sb.

Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno: 1.1.2005

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

371/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

370/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

369/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 14.8.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

368/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 16.1.2005

Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

367/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 7.9.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.

366/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 27.3.1996

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

čá. 74/1992 Sb. rozeslána 10. července 1992

365/1992 Sb.

Účinnost od: 27. února 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl

364/1992 Sb.

Účinnost od: 10. července 1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích

363/1992 Sb.

Účinnost od: 10. července 1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

362/1992 Sb.

Účinnost od: 10.07.1992    Zrušeno: 1.9.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí

361/1992 Sb.

Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno: 1.12.1999

Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 73/1992 Sb. rozeslána 7. července 1992

73/1992/1 Sb.

Účinnost od: 7. července 1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

360/1992 Sb.

Účinnost od: 7. července 1992

Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

359/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech

358/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

357/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

čá. 72/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992

356/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

355/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

354/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé

353/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby

352/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Oznámení Federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví

351/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

350/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

349/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 14.8.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

348/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno: 28.9.1999

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

347/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

346/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 14.8.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

345/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

344/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

343/1992 Sb.

Účinnost od: 1. září 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví

čá. 71/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992

342/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

341/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě

340/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.8.2005

Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

339/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon České národní rady o dani silniční

338/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

čá. 70/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992

337/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2011

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

čá. 69/1992 Sb. rozeslána 3. července 1992

336/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)

čá. 68/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992

335/1992 Sb.

Účinnost od: 30. dubna 1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

334/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

čá. 67/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992

333/1992 Sb.

Účinnost od: 9. března 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic

332/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)

331/1992 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno: 1.12.1999

Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 66/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992

330/1992 Sb.

Účinnost od: 10. dubna 1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

329/1992 Sb.

Účinnost od: 23. ledna 1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království

328/1992 Sb.

Účinnost od: 3. ledna 1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pakistánské islámské republiky

327/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

326/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat

325/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení

324/1992 Sb.

Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno: 1.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

čá. 65/1992 Sb. rozeslána 26. června 1992

323/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

322/1992 Sb.

Účinnost od: 26.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike

321/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

čá. 64/1992 Sb. rozeslána 26. června 1992

320/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch

319/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani

318/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti

317/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľnosti

čá. 63/1992 Sb. rozeslána 25. června 1992

316/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

315/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

314/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu

313/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev

312/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií

311/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znesčisťovanie ovzdušia

310/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení

309/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov

308/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

307/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

306/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

305/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

čá. 62/1992 Sb. rozeslána 23. června 1992

62/1992/1 Sb.

Účinnost od: 23.06.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o úvěrové angažovanosti bank

304/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených

303/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon

302/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.

301/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

300/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.7.2002

Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií

299/1992 Sb.

Účinnost od: 23. června 1992    Zrušeno: 1.1.2003

Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání

298/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.2.2004

Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

297/1992 Sb.

Účinnost od: 23. června 1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

296/1992 Sb.

Účinnost od: 23. června 1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

čá. 61/1992 Sb. rozeslána 11. června 1992

295/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe

294/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

293/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

292/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysoké školy ekonomickej v Bratislave

291/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.

čá. 60/1992 Sb. rozeslána 18. června 1992

60/1992/1 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a v účetní závěrce investičních společností a investičních fondů

290/1992 Sb.

Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno: 1.1.2009

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

289/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

288/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití

287/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.

286/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1994

Zákon o daních z příjmů

čá. 59/1992 Sb. rozeslána 15. června 1992

59/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 10.6.1993

Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uvěřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992

285/1992 Sb.

Účinnost od: 15.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

284/1992 Sb.

Účinnost od: 15. června 1992    Zrušeno: 31.12.2000

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace

283/1992 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 1992

Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky

čá. 58/1992 Sb. rozeslána 15. června 1992

58/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15. června 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

282/1992 Sb.

Účinnost od: 15. června 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

281/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.

280/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

279/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

278/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 15.6.1995

Zákon České národní rady o státní statistice

čá. 57/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992

57/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatření federálního ministerstva financí o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu

277/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry

276/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů

275/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992

Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování

274/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí

273/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno: 1.11.2008

Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

272/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.10.2004

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.

271/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

270/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.7.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.

čá. 56/1992 Sb. rozeslána 10. června 1992

56/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Účinnost do: 31.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

269/1992 Sb.

Účinnost od: 10. června 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně

268/1992 Sb.

Účinnost od: 10. června 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

267/1992 Sb.

Účinnost od: 10. června 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

266/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteĺností v Slovenskej republike

265/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

264/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

263/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

262/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

čá. 55/1992 Sb. rozeslána 1. června 1992

261/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1995

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

260/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992

259/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.

258/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.6.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

257/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů

256/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.6.2000

Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech

čá. 54/1992 Sb. rozeslána 12. června 1992

255/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 10.5.1994

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky

254/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 1.9.1997

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

253/1992 Sb.

Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno: 1.1.2004

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí

čá. 53/1992 Sb. rozeslána 12. června 1992

252/1992 Sb.

Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

251/1992 Sb.

Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno: 1.1.2004

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

čá. 52/1992 Sb. rozeslána 10. června 1992

250/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

249/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

čá. 51/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992

51/1992/1 Sb.

Účinnost od: 26.03.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

248/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno: 1.5.2004

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

čá. 50/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992

247/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 3.6.1994

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky

246/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992

Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

245/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů

čá. 49/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992

49/1992/2 Sb.

Účinnost od: 13.06.1992    Účinnost do: 31.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

49/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto

244/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.5.2004

Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí

243/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992

Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

242/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

241/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

240/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

239/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky

238/1992 Sb.

Účinnost od: 7. června 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

237/1992 Sb.

Účinnost od: 05.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady

236/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 8.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

235/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

234/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

čá. 48/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992

48/1992/1 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno: 1.8.1993

Redakční sdělení o opravě chyb

233/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992

Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991

232/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 1.1.1999

Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie

231/1992 Sb.

Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

230/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 31.12.1993

Zákon o Federální železniční policii

229/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon o komoditních burzách

228/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.

čá. 47/1992 Sb. rozeslána 13. května 1992

227/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach

226/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

čá. 46/1992 Sb. rozeslána 21. května 1992

46/1992/4 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 1.6.1993

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank

46/1992/3 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech

46/1992/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povolenie úľav zo súdnych poplatkov

46/1992/1 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

225/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin

224/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků

223/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 10.5.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

čá. 45/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992

222/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.8.1993

Zákon o dani z přidané hodnoty

čá. 44/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992

221/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 27.3.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.

220/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície

219/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby

218/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.6.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

217/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)

čá. 43/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992

43/1992/3 Sb.

Účinnost od: 06.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

43/1992/2 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech

43/1992/1 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace

216/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 1.4.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

215/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno: 28.9.1999

Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 42/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992

214/1992 Sb.

Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno: 1.5.2004

Zákon o burze cenných papírů

213/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.8.1993

Zákon o spotřebních daních

212/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno: 1.1.2004

Zákon o soustavě daní

211/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů

čá. 41/1992 Sb. rozeslána 15. května 1992

210/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice

209/1992 Sb.

Účinnost od: 18. března 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících

208/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 22.1.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

207/1992 Sb.

Účinnost od: 15. května 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení

206/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů

205/1992 Sb.

Účinnost od: 05.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 40/1992 Sb. rozeslána 13. května 1992

40/1992/3 Sb.

Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Redakční sdělení o opravě chyb

40/1992/2 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992

40/1992/1 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

204/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálního ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

203/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

202/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

201/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

200/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

199/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

198/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

197/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

196/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

195/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení

194/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti

193/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia

192/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností

191/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

190/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

189/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

188/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

čá. 39/1992 Sb. rozeslána 5. května 1992

187/1992 Sb.

Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno: 11.1.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělesné výchvy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.354/1991 Sb., o středních školách

186/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

čá. 38/1992 Sb. rozeslána 30. dubna 1992

38/1992/1 Sb.

Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno: 7.10.1994

Redakční sdělení o opravě chyby

185/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství

184/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 1.1.1996

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany

183/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

182/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

181/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách

180/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie

179/1992 Sb.

Účinnost od: 12. března 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

čá. 37/1992 Sb. rozeslána 16. dubna 1992

37/1992/5 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

37/1992/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

37/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za cenu bez daně z obratu

37/1992/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991

37/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992

178/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

177/1992 Sb.

Účinnost od: 11.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu

176/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

175/1992 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

174/1992 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno: 9.7.2014

Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

173/1992 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

172/1992 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech

171/1992 Sb.

Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno: 1.6.1999

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

čá. 36/1992 Sb. rozeslána 15. dubna 1992

36/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.8.1998

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při pracovních cestách v cizí měně

170/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov

169/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

168/1992 Sb.

Účinnost od: 12. prosince 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek

167/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

166/1992 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

165/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992

Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

164/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 1.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů

čá. 35/1992 Sb. rozeslána 1. dubna 1992

163/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

162/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

161/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno: 7.1.2002

Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností

160/1992 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno: 1.4.2012

Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

159/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.

čá. 34/1992 Sb. rozeslána 30. dubna 1992

158/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1994

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 33/1992 Sb. rozeslána 24. dubna 1992

157/1992 Sb.

Účinnost od: 24. dubna 1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví

156/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopľňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov

155/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

154/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.

153/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.

152/1992 Sb.

Účinnost od: 24. dubna 1992

Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

151/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992

Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů

150/1992 Sb.

Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno: 1.7.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích

čá. 32/1992 Sb. rozeslána 9. dubna 1992

32/1992/4 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Účinnost do: 31.12.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

32/1992/3 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách

32/1992/2 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 29.4.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992

32/1992/1 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 31.12.1992

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik

149/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách

148/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

147/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 1.3.1994

Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

146/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 1.3.1994

Vyhláška Státní banky československé o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

145/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach

144/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 5.4.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady

143/1992 Sb.

Účinnost od: 1. května 1992

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

142/1992 Sb.

Účinnost od: 1. května 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy

141/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.1.1994

Zákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů.

čá. 31/1992 Sb. rozeslána 1. dubna 1992

31/1992/1 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

140/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 11.12.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla

139/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

138/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

137/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

136/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch

135/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami

134/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia

čá. 30/1992 Sb. rozeslána 3. dubna 1992

30/1992/1 Sb.

Účinnost od: 3. dubna 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

133/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti

132/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin

131/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 19.3.1993

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů

130/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 1.8.1993

Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992

129/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 24.4.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování

128/1992 Sb.

Účinnost od: 3. dubna 1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

127/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

126/1992 Sb.

Účinnost od: 1. července 1992

Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

125/1992 Sb.

Účinnost od: 3. dubna 1992

Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konfederace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

124/1992 Sb.

Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno: 1.10.2013

Zákon o Vojenské policii

123/1992 Sb.

Účinnost od: 1. října 1992    Zrušeno: 1.1.2000

Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

čá. 29/1992 Sb. rozeslána 31. března 1992

29/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15.02.1992    Zrušeno: 9.2.1994

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení

29/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 30.12.1994

Opatření Státní banky československé, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky

122/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách

121/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 1.1.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni

120/1992 Sb.

Účinnost od: 1. března 1992    Zrušeno: 1.1.1996

Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

119/1992 Sb.

Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon o cestovních náhradách

118/1992 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno: 1.4.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

117/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku

116/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 1.1.1996

Zákon o zvýšení důchodů v roce 1992

čá. 28/1992 Sb. rozeslána 25. března 1992

28/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25. března 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

115/1992 Sb.

Účinnost od: 25. března 1992    Zrušeno: 1.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

114/1992 Sb.

Účinnost od: 1. června 1992

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

čá. 27/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992

27/1992/2 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

27/1992/1 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů

113/1992 Sb.

Účinnost od: 1. března 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních

112/1992 Sb.

Účinnost od: 24. března 1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského

111/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov

110/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.11.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

čá. 26/1992 Sb. rozeslána 12. března 1992

26/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

109/1992 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby

108/1992 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách

107/1992 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 2 - Pravidla létání

106/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu

105/1992 Sb.

Účinnost od: 12.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti

104/1992 Sb.

Účinnost od: 12.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady

čá. 25/1992 Sb. rozeslána 5. března 1992

25/1992/3 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Účinnost do: 31.12.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

25/1992/2 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady

25/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

103/1992 Sb.

Účinnost od: 5. března 1992    Zrušeno: 4.7.2001

Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

102/1992 Sb.

Účinnost od: 5. března 1992    Zrušeno: 1.1.2014

Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

čá. 24/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992

24/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992    Zrušeno: 1.11.1992

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

24/1992/2 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992

24/1992/1 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992

101/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa dopľňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

100/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.6.1992

Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

99/1992 Sb.

Účinnost od: 24. března 1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

98/1992 Sb.

Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno: 1.1.2003

Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

97/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckých vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

96/1992 Sb.

Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

čá. 23/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992

95/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.)

94/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 1.1.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.

93/1992 Sb.

Účinnost od: 28. února 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

92/1992 Sb.

Účinnost od: 28. února 1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

čá. 22/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992

91/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov

90/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu

89/1992 Sb.

Účinnost od: 20. prosince 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku

88/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

87/1992 Sb.

Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno: 17.2.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech

86/1992 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 1992 s výjimkou

Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 21/1992 Sb. rozeslána 20. března 1992

85/1992 Sb.

Účinnost od: 20. března 1992    Zrušeno: 1.7.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

84/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 7.10.1994

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

83/1992 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

82/1992 Sb.

Účinnost od: 20. března 1992    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady

čá. 20/1992 Sb. rozeslána 10. března 1992

81/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

80/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)

79/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

78/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

77/1992 Sb.

Účinnost od: 10. března 1992

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

čá. 19/1992 Sb. rozeslána 17. března 1992

19/1992/1 Sb.

Účinnost od: 17. března 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

76/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva

75/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

74/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

73/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

72/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch

71/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

čá. 18/1992 Sb. rozeslána 13. března 1992

70/1992 Sb.

Účinnost od: 1.ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

čá. 17/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992

17/1992/1 Sb.

Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno: 1.1.1993

Redakční sdělení o opravě chyb

69/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 17.8.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů

68/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách

67/1992 Sb.

Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno: 1.8.2005

Zákon o Vojenském obranném zpravodajství

čá. 16/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992

66/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy

čá. 15/1992 Sb. rozeslána 20. února 1992

15/1992/3 Sb.

Účinnost od: 20. února 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

15/1992/2 Sb.

Účinnost od: 06.03.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

15/1992/1 Sb.

Účinnost od: 06.03.1992    Účinnost do: 31.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

65/1992 Sb.

Účinnost od: 20.02.1992    Zrušeno: 22.1.1997

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách

64/1992 Sb.

Účinnost od: 20. února 1992    Zrušeno: 8.3.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže

63/1992 Sb.

Účinnost od: 20. února 1992    Zrušeno: 1.1.2001

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku

62/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 1.1.1998

Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů

61/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 1.7.1993

Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky

čá. 14/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992

60/1992 Sb.

Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno: 8.12.1992

Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění).

59/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 8.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.

čá. 13/1992 Sb. rozeslána 14. února 1992

13/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14. února 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

58/1992 Sb.

Účinnost od: 14.02.1992    Zrušeno: 19.4.1996

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích

57/1992 Sb.

Účinnost od: 14.02.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

čá. 12/1992 Sb. rozeslána 11. února 1992

56/1992 Sb.

Účinnost od: 3. března 1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království

55/1992 Sb.

Účinnost od: 6. prosince 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

54/1992 Sb.

Účinnost od: 11.02.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky

53/1992 Sb.

Účinnost od: 11.02.1992    Zrušeno: 1.1.1996

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě.

čá. 11/1992 Sb. rozeslána 31. ledna 1992

11/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.02.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991

52/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 3.4.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin

51/1992 Sb.

Účinnost od: 1. února 1992    Zrušeno: 1.3.2004

Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami

50/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 27.2.1997

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

49/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

48/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

čá. 10/1992 Sb. rozeslána 7. února 1992

47/1992 Sb.

Účinnost od: 1.ledna 1992

Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)

čá. 9/1992 Sb. rozeslána 28. ledna 1992

9/1992/1 Sb.

Účinnost od: 12.02.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu

46/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom

45/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

44/1992 Sb.

Účinnost od: 28. ledna 1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

43/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 31.12.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

42/1992 Sb.

Účinnost od: 28. ledna 1992

Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

čá. 8/1992 Sb. rozeslána 27. ledna 1992

8/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 1992

Redakční sdělení o opravě chyb

41/1992 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno: 14.8.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

40/1992 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno: 1.7.2005

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky

39/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 1.10.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.

38/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 26.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva financí o vyrovnávacích dávkách při dovozu.

čá. 7/1992 Sb. rozeslána 20. ledna 1992

37/1992 Sb.

Účinnost od: 20. ledna 1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

čá. 6/1992 Sb. rozeslána 23. ledna 1992

6/1992/1 Sb.

Účinnost od: 23. ledna 1992

Redakční sdělení o opravě chyby

36/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 29.5.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

35/1992 Sb.

Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno: 11.1.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách

34/1992 Sb.

Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno: 1.9.2003

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

33/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 19.1.1999

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

32/1992 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

31/1992 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

30/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore

29/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.

28/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.

27/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

26/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

25/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve

čá. 5/1992 Sb. rozeslána 20. ledna 1992

24/1992 Sb.

Účinnost od: 20. ledna 1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků

23/1992 Sb.

Účinnost od: 20. ledna 1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

22/1992 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon o Státní bance československé.

21/1992 Sb.

Účinnost od: 1. února 1992

Zákon o bankách

čá. 4/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992

20/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

19/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992

Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

18/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.2005

Zákon o civilní službě

17/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992

Zákon o životním prostředí

čá. 3/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992

16/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom

15/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů

14/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov

13/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore

čá. 2/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992

2/1992/1 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

12/1992 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

11/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky

10/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

9/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách

8/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním

7/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.10.1992

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o Ústavnom súde Slovenskej republiky

čá. 1/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992

6/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

5/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra

4/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob

3/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 1.1.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov

2/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno: 29.5.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže

1/1992 Sb.

Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno: 1.1.2007

Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Zavřít